“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Finale kwijting in de vaststellingsovereenkomst

  • Wat houdt finale kwijting precies in?
  • Hoe definitief is de finale kwijting?
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

Lees voor

Als je een vaststellingsovereenkomst (VSO) aangeboden krijgt, kun je met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan met je werkgever. In het aanbod, de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, staan allerlei afspraken die te maken hebben met jouw uitdiensttreding.

Finale kwijting

In de meeste vaststellingsovereenkomsten wordt een finale kwijting, ook wel een kwijtingsbepaling, opgenomen. Deze finale kwijting betekent dat de werkgever en de werknemer, na het betalen van alle afgesproken bedragen, niets meer van elkaar te eisen hebben. Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst kan de werkgever dus geen kosten meer op de werknemer verhalen, en andersom kan de werknemer geen vergoedingen meer van de werkgever vragen.

Met zo’n finale kwijting verklaren beide partijen dat de financiën helemaal zijn afgewikkeld en er geen losse eindjes meer zijn. In de bepaling hoeft niet letterlijk te staan dat het gaat om finale kwijting. Een dergelijke gebruikelijke bepaling is bijvoorbeeld “Na voldoening van genoemde verplichtingen, verlenen partijen elkaar finale kwijting”. Maar ook “Na voldoening van vorenstaande verplichtingen zullen partijen over en weer geen rechten of verplichtingen meer hebben” is een zin die veel gebruikt wordt als het gaat om finale kwijting. 

Duidelijke afspraken

Uit de vaststellingsovereenkomst moet blijken wat allemaal wel en wat allemaal niet onder de finale kwijting valt. Met andere woorden, de afspraken moeten duidelijk zijn. Het kan voorkomen dat bepaalde onderwerpen niet expliciet in de vaststellingsovereenkomst worden genoemd. Dat kan doordat ze simpelweg vergeten zijn.

Uit uitspraken van rechters in het verleden blijkt dat als een onderwerp niet besproken is en daardoor niet in de overeenkomst is opgenomen, dit vaak voor het risico van de werkgever komt. De werkgever moet er namelijk voor zorgen dat er geen onduidelijkheden zijn en dat alle relevante onderwerpen in de vaststellingsovereenkomst zijn besproken.

Laat jouw vaststellingsovereenkomst gratis door ons checken!

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Is de finale kwijting dan ook altijd helemaal finaal?

De finale kwijting is niet altijd helemaal finaal en dus waterdicht. Er is een aantal uitzonderingen:

  1. Wettelijke bedenktermijn
  2. Wilsgebrek
  3. Een vordering die niet onder de finale kwijting valt

1. Wettelijke bedenktermijn

Als werknemer heb je een wettelijke bedenktermijn. Heb jij de VSO getekend, dan heb je nog twee weken de tijd om je te bedenken. Binnen die twee weken mag je de overeenkomst ontbinden en kun je dus alsnog afzien van de vaststellingsovereenkomst. Gebeurt dit, dan komen alle gemaakte afspraken te vervallen. Zijn de twee weken (14 dagen) eenmaal verstreken, dan is het ontslag in principe definitief.

2. Wilsgebrek

Ook na de bedenktermijn van 14 dagen zijn er nog uitwegen. Dit kan bijvoorbeeld als de vaststellingsovereenkomst is aangegaan onder dwang of bedreiging of dat er sprake is geweest van bedrog, dwaling of misbruik van omstandigheden. In de praktijk komt dit trouwens niet vaak voor. Wil jij om deze reden de VSO ongeldig laten verklaren, dan zal je zelf moeten bewijzen dat er sprake was van bijvoorbeeld dwang. Dat is behoorlijk lastig. 

3. Een vordering die niet onder de finale kwijting valt

Het kan voorkomen dat de werknemer achteraf toch denkt dat hij nog recht heeft op een bepaald bedrag. Dat kan het geval zijn als er geen duidelijke afspraken over bepaalde zaken zijn gemaakt in de vaststellingsovereenkomst. Lukt het jullie niet om hier in goed overleg uit te komen, dan kan de rechter zich over de zaak buigen. 

Naar de rechter

Zijn er geen duidelijke afspraken gemaakt over een bepaald bedrag en vindt een partij dat er, ondanks de finale kwijting, toch nog wat te vorderen valt? Dan kan het geschil worden voorgelegd aan de rechter. De rechter kan beslissen dat de afspraak inderdaad niet duidelijk is en dat de werkgever dit bijvoorbeeld beter had moeten omschrijven. De rechter kan dan bepalen dat de werknemer alsnog het bedrag moet krijgen, ondanks dat er finale kwijting is afgesproken.

Voorbeeld uitspraak: geen geslaagd beroep op finale kwijting

Een werknemer en werkgever hebben, vanwege een verschil van inzicht, een vaststellingsovereenkomst gesloten. Achteraf, na intern onderzoek bij het bedrijf, is gebleken dat de werknemer zijn werkgever jaren lang heeft opgelicht. De schade voor het bedrijf wordt vastgesteld op ruim 2 miljoen euro. De werkgever eiste dan ook een schadevergoeding van de werknemer.

Ondanks de finale kwijting heeft de rechter de werknemer toch veroordeeld voor de betaling van de schade. Het Hof voert aan dat de aansprakelijkheid van de werknemer naar de werkgever wel degelijk bestaat. De werkgever had niet van te voren kunnen weten dat deze fraude aan het licht zou komen en kon hier in het opstellen van de vaststellingsovereenkomst geen rekening mee houden. Dit is een onderwerp dat niet is besproken. Hierdoor kun je niet zomaar aannemen dat de werkgever met het ondertekenen van het kwijtingsbeding ook daadwerkelijk afstand wilde doen van het recht de schade van de fraude op de werknemer te verhalen. Om die reden ging de finale kwijting in deze zaak niet op.

Tekenen of niet tekenen?

Teken je de VSO, dan teken je ook voor de finale kwijting. Dat betekent dus dat je hier niet zomaar meer op terug kan komen. Denk dan ook altijd goed na voor je je handtekening zet. Klopt het document helemaal en kun je hier straks een WW-uitkering mee krijgen? Krijg jij waar je recht op hebt? Pas als je dit zeker weet, kan je gaan tekenen. 

Het is best lastig om zelf te beoordelen of het voorstel van de werkgever goed in elkaar zit. Wij helpen je hier graag bij en kijken jouw VSO gratis voor je na. Zo weet je zeker dat je met een gerust hart kan tekenen!

Heb jij vragen over het ontslag of ben je op zoek naar verdere hulp? Bel ons dan voor gratis advies op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) of laat jouw gegevens achter op ons contactformulier! Wil je meer weten over onze werkwijze? Lees dan onze veelgestelde vragen over de gratis vso-controle.

Meer informatie