Als er een grote groep werknemers om bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen, kan het gaan om een collectief ontslag. Er is sprake van collectief ontslag als de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing is. Is deze wet niet aan de orde, dan gaat het om een ontslag om bedrijfseconomische redenen. Er wordt bij sluiting van een bedrijf (faillissement) ook wel gesproken van een collectief ontslag.

Wanneer collectief ontslag?

Het gaat om een collectief ontslag als het ontslag aan drie voorwaarden voldoet:

  • Er zijn minimaal twintig werknemers bij betrokken.
  • De werknemers zijn werkzaam binnen een district van het UWV WERKbedrijf.
  • De ontslagen vallen binnen een periode van drie maanden.

Regels collectief ontslag

Bij collectieve ontslagen moet de werkgever zich houden aan de wetgeving voor collectief ontslag (WMCO). De belangrijkste regel uit die wet is, dat de werkgever zijn plannen voor een collectief ontslag moet melden bij de vakbond en het UWV WERKbedrijf. Daarnaast is de werkgever verplicht om met de vakbond te overleggen over een sociaal plan. Ook is de werkgever verplicht de belanghebbende vakbonden te raadplegen. Er hoeft geen overeenstemming te zijn, maar zij moeten wel op de hoogte worden gebracht. Op welke manier de werkgever tot ontslag wil overgaan, maakt niet uit. Dit mag ook door middel van een beëindigingsovereenkomst.De rechter kan de ontslagen ongeldig kan verklaren. Dit kan als achteraf blijkt dat er niet aan de verplichtingen van de WMCO voldaan is.

Procedure collectief ontslag

De vakbond bepaalt of het UWV WERKbedrijf direct de ontslagaanvragen mag behandelen of dat ze moeten wachten. Bij een wachttijd moet het UWV WERKbedrijf de ontslagaanvragen een maand (dertig dagen) laten liggen. Die maand wachttijd kan de werkgever gebruiken om werknemers indien mogelijk te herplaatsen, te overleggen met de vakbond en om een sociaal plan (afvloeiingsregeling) af te sluiten. Er geldt geen wachttijd als de vakbonden zijn geraadpleegd en akkoord gaan met het collectief ontslag.

Voor het afgeven van de ontslagvergunning voor een collectieve ontslagronde moet het UWV WERKbedrijf een aantal zaken weten, onder andere:

  • welke redenen zijn er om collectief te ontslaan;
  • het aantal werknemers dat voor ontslag wordt voorgedragen;
  • de functie, de leeftijd en het geslacht van die werknemers;
  • het aantal werknemers dat gewoonlijk in dienst is;
  • de selectiecriteria van de betrokken werknemers (afspiegelingsbeginsel).

Vergoeding collectief ontslag

Het is gebruikelijk dat werknemers die collectief worden ontslagen gewoon een transitievergoeding of ontslagvergoeding krijgen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren, de leeftijd en het loon. Je kunt altijd proberen er een hogere ontslagvergoeding uit te slepen. Als er een sociaal plan is, is er vaak ook een bedrag vastgesteld dat door de werknemer besteed mag worden aan juridische hulp. Maak hier zeker gebruik van, want vaak is het mogelijk een hogere vergoeding te krijgen. Neem voor meer informatie en advies vrijblijvend contact op met onze adviseurs.