Als je als werknemer je baan verliest, kan je in aanmerking komen voor een WW-uitkering. De Uitkeringsinstantie Werknemersverzekeringen (beter bekend als UWV) kijkt of je aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet en beslist of je de uitkering krijgt.

Tip: Heb je een ontslagaanvraag van het UWV WERKbedrijf ontvangen? En is je recht op WW onzeker? Dan is het verstandig bezwaar te maken tegen deze ontslagaanvraag.

Voorwaarden WW-uitkering

Om recht te hebben op een WW-uitkering moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid

Via de Werkloosheidswet (WW) ben je als werknemer verzekerd tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De WW is een zogenoemde werknemersverzekering, dit is een verplichte verzekering voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst. De werkgever houdt de premie voor de WW in op je loon. De WW geeft onder bepaalde voorwaarden recht op een uitkering bij werkloosheid.

Je bent meestal verzekerd voor werkloosheid als je bij een werkgever in dienst bent of was. Je bent niet meer verzekerd als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, omdat je dan AOW ontvangt. Verder zijn stagiairs, die geen volwaardig loon ontvangen niet verzekerd voor werkloosheid. Dit geldt ook voor personeel (bijvoorbeeld alphahulpen en tuinmannen), dat minder dan vier dagen per week bij dezelfde particulier werkt.

2. Je moet werkloos zijn

Je bent werkloos wanneer je jouw werk geheel of gedeeltelijk bent kwijtgeraakt. Je moet minimaal vijf arbeidsuren per week verliezen (of als je minder dan tien uur per week werkte, minimaal de helft van de totale arbeidsuren).

3. Je moet direct beschikbaar zijn voor betaald werk

Je moet direct beschikbaar zijn voor betaald werk. Het is dus niet de bedoeling dat je vrijwilligerswerk gaat doen, als je daardoor niet meteen aan een nieuwe baan kunt beginnen.

4. Je moet voldoen aan de wekeneis

Als je in de periode voorafgaand aan jouw eerste werkloosheidsdag (de eerste dag dat er geen dienstverband meer is) minimaal 26 van de 36 weken hebt gewerkt, voldoe je aan de wekeneis. Je hoeft niet fulltime te hebben gewerkt: wanneer je in een week één dag hebt gewerkt, telt die week mee als gewerkte week. Ben je musicus, artiest, filmmaker of ondersteunend technicus? Dan geldt voor jou mogelijk de kortere wekeneis van 16 uit 39 weken.

5. Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn

Als je door eigen toedoen werkloos wordt, is je dat te verwijten. Je bent verwijtbaar werkloos als je zelf ontslag neemt zonder zwaarwegende reden of als je schuld hebt aan jouw ontslag (ontslag op staande voet of bijvoorbeeld vanwege disfunctioneren). Je kunt verwijtbaar werkloos zijn door bijvoorbeeld diefstal, fraude of mishandeling.

Je recht op WW veiligstellen

Maak je in onderling overleg afspraken met je werkgever over het ontslag? Dan moet je goed opletten dat het recht op je WW behouden blijft. Een advocaat zorgt ervoor dat bij ontslag de juiste afspraken worden gemaakt, zodat je jouw recht op een WW-uitkering behoudt. Bovendien ziet een advocaat erop toe dat:

UWV besluit dat je geen recht hebt op WW

Heb je een brief (beschikking) van het UWV gekregen, waarin staat dat je geen of slechts gedeeltelijk recht hebt op een WW-uitkering? Dan kan je alleen nog in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Hierdoor daalt je inkomen drastisch en kan je in financiële problemen komen. Het kan daarom lonend zijn om een ontslagspecialist in de arm te nemen, die de beschikking van het UWV gaat aanvechten.