Voor het berekenen van je WW-uitkering wordt gekeken naar je dagloon. Het dagloon is het loon dat je gemiddeld per dag verdiende. Het UWV kijkt hierbij naar het loon van jouw baan waauit je werkloos werd. Het gaat om het loon waarover premies sociale verzekeringen zijn betaald. Dit noemt men het SV-loon. Niet alleen het brutoloon telt mee in het SV-loon. Ook vaste onderdelen van het loon als bijvoorbeeld vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van een auto van de zaak tellen mee. Pensioenpremie, inleg in een levensloopregeling en onkostenvergoeding tellen niet mee.

Dagloon niet meer dan maximumdagloon

Het dagloon kan nooit meer zijn dan het wettelijk maximumdagloon van € 207,60 (1 juli 2017). Dit maximum wordt elk half jaar vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken. Is jouw dagloon hoger? Dan wordt er in de berekening van je uitkering uitgegaan van het wettelijk maximumdagloon.

Maximumdagloon en WW-uitkering

Jouw WW-uitkering is de eerste 2 maanden 75% van je laatst verdiende loon. Daarna wordt de WW verlaagd naar 70%. Het UWV houdt echter rekening met het maximumdagloon. Jouw WW-uitkering is nooit hoger dan 75% of 70% van dat bedrag.

Verhoging dagloon

Als je jonger bent dan 23 jaar en je dagloon lager is dan het minimumloon dat hoort bij jouw leeftijd, dan worden er soms aparte maatregelen getroffen. Het kan dan zijn dat jouw dagloon in dat geval wordt verhoogd tot het minimum.