“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Relatiebeding

  • Een relatiebeding maakt het lastig om een nieuwe baan te vinden.
  • Je kan het relatiebeding laten vervallen. Wij helpen je!
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

Lees voor

Is in jouw arbeidsovereenkomst een relatiebeding opgenomen? Dan is het goed om te weten wat een relatiebeding precies inhoudt en wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn.

Wat is een relatiebeding?

Met een relatiebeding wil jouw werkgever voorkomen dat jij na uitdiensttreding contact zoekt met zijn zakelijke relaties en dat jij voor deze relaties gaat werken. Bij zakelijke relaties kan je denken aan klanten, leveranciers of samenwerkingspartners. Een relatiebeding heeft dus vooral gevolgen na jouw uitdiensttreding.

Is er een relatiebeding van toepassing op jouw arbeidsovereenkomst en eindigt jouw dienstverband? Laat je dan goed adviseren. Wij helpen je graag! Bel ons vrijblijvend op werkdagen tussen 9.00 – 17.15 uur op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten). Wij nemen dan vrijblijvend jouw situatie met je door en helpen je waar nodig verder.

Verschil relatiebeding en concurrentiebeding

Een relatiebeding lijkt op een concurrentiebeding, maar is niet hetzelfde. Er is één groot verschil. Bij een concurrentiebeding gaat het om verboden werkzaamheden bij andere werkgevers. Terwijl een relatiebeding je verbiedt om zakelijke contacten aan te gaan met relaties van de ex-werkgever. Soms is er zowel een relatiebeding als een concurrentiebeding.

Let op:
Een relatiebeding is een vorm van het concurrentiebeding, maar is niet hetzelfde als een concurrentiebeding.

Beperkingen relatiebeding

Een relatiebeding beperkt jou in het aantal werkgevers voor wie jij, na uitdiensttreding, mag werken. Met een relatiebeding mag je immers op geen enkele manier contact leggen met klanten, leveranciers of samenwerkingspartners met wie je bij jouw voormalige werkgever al contact hebt gehad. Dit is in sommige (kleine) branches bijna onmogelijk. Het relatiebeding geldt zowel voor de situatie dat je elders in dienst treedt, als voor de situatie dat je als zelfstandige aan de slag gaat. Een relatiebeding kan er daardoor voor zorgen dat je na het ontslag beperkt wordt in je mogelijkheden bij het zoeken naar een nieuwe baan. Mocht je bijvoorbeeld bij de oude werkgever accountmanager zijn en deze functie opnieuw willen vervullen, dan mag je dus op geen enkele manier contact leggen met mensen met wie je bij de andere werkgever al contact hebt gelegd. Als het relatiebeding na het ontslag blijft bestaan, kun je een boete krijgen als je je hier niet aan houdt.

Onze juristen helpen je graag door ervoor te zorgen dat het relatiebeding (gedeeltelijk) vervalt. Neem contact met ons op via 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) voor meer informatie!

Aan welke vereisten moet een relatiebeding voldoen?

Soms is een relatiebeding ongeldig, of zoals dat in juridische jargon heet: nietig. In dat geval is aan bepaalde vereisten niet voldaan, waardoor het beding wordt geacht nooit te hebben bestaan. Voor de geldigheid van een relatiebeding, zijn de volgende vereisten in ieder geval van belang:

  • Het beding is schriftelijk overeengekomen;
  • In de arbeidsovereenkomst is toegelicht waarom een relatiebeding noodzakelijk is, bijvoorbeeld om specialistische kennis of bedrijfsinformatie te beschermen;
  • De werknemer begrijpt de inhoud en consequenties van het relatiebeding;
  • De werknemer is op het moment van ondertekening meerderjarig.

Is aan deze vereisten niet voldaan? Dan is het beding ongeldig, ofwel nietig.

Een relatiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een relatiebeding is meestal niet toegestaan bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Echter, indien een relatiebeding voor de werkgever noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijf-of dienstbelangen, dan kan hier een uitzondering op worden gemaakt. In dat geval dient de werkgever in de arbeidsovereenkomst te motiveren wat zijn belangen zijn. Zonder deze motivering is het relatiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ongeldig (nietig). Zelfs wanneer er een motivering is opgenomen, kan een rechter alsnog beslissen om het relatiebeding te vernietigen. Wij raden dan ook aan om altijd een gespecialiseerde jurist te raadplegen voor de formulering van de motivatie. 

Relatiebeding bij ontslag

Indien je wordt ontslagen, kan je met jouw werkgever afspreken dat het relatiebeding komt te vervallen. Hierdoor heb jij een grotere kans om een nieuwe baan te vinden, doordat er meer werkgevers zijn voor wie jij mag werken. Als jouw dienstverband wordt beëindigd middels een vaststellingsovereenkomst, dan is het (vervallen van het) relatiebeding een punt dat meegenomen kan worden in de onderhandelingen. In de vaststellingsovereenkomst dient vervolgens opgenomen te worden dat het relatiebeding bij uitdiensttreding vervalt. In beide gevallen is de medewerking jouw werkgever noodzakelijk, maar deze medewerking kan jij niet afdwingen.

Vernietigen van het relatiebeding door de kantonrechter

Indien jouw werkgever het relatiebeding niet wil laten vervallen, dan kan je de rechter verzoeken om het beding te vernietigen. Bij vernietiging wordt het beding buiten toepassing verklaard. De rechter kan een relatiebeding in zijn geheel of gedeeltelijk vernietigen indien de werknemer, ten opzichte van het belang van de werkgever, onredelijk en onbillijk wordt benadeeld. Hierbij houdt de rechter rekening met alle omstandigheden van het geval. Wanneer er zwaarwegende omstandigheden zijn waardoor het relatiebeding in stand moet worden gehouden, kan de rechter oordelen dat het beding van kracht blijft.

Hoelang is een relatiebeding geldig?

De wet stelt geen eisen aan de duur van het relatiebeding. Een rechter is wel bevoegd om het relatiebeding te beperken indien hij van mening is dat de duur van het beding te lang is. Een relatiebeding moet niet onredelijk zijn voor de werknemer. In de meeste gevallen is een relatiebeding voor de duur van één of twee jaar, vanaf einde dienstverband, opgenomen. Uit de rechtspraak volgt dat een relatiebeding dat voor een langere duur dan twee jaar is overeengekomen, geen stand zal houden.

Wat gebeurt er wanneer je het relatiebeding overtreedt?

Als een geldig relatiebeding na ontslag van kracht blijft, dan dien jij je hieraan te houden. Indien je het relatiebeding overtreedt, dan kan je hier een boete voor krijgen. In dit geval is er een boetebeding gekoppeld aan het relatiebeding. Het boetebeding kan je meestal terugvinden in jouw arbeidsovereenkomst, maar kan bijvoorbeeld ook worden overeengekomen in een vaststellingsovereenkomst bij einde dienstverband.

Hulp van onze juristen bij relatiebeding

Heeft jouw werkgever aangekondigd jouw dienstverband te willen beëindigen en heb jij vervolgens een vaststellingsovereenkomst aangeboden gekregen? Neem dan contact met ons op. Onze juristen controleren graag of een relatiebeding van toepassing is op jouw arbeidsovereenkomst. Mocht dit het geval zijn, dan kunnen onze juristen onderhandelen met jouw werkgever. Zij zullen daarbij proberen om het relatiebeding (gedeeltelijk) te laten vervallen. Uiteraard gaat alles in overleg met jou. Bel ons op werkdagen op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) en wij helpen jou vrijblijvend verder.

Meer informatie