Sinds het invoeren van de wijzigingen uit de wet Werk en Zekerheid bestaat de kennelijk onredelijk ontslagprocedure niet meer. Vanaf 1 juli 2015 mag iedereen in hoger beroep na een uitspraak van het UWV of de kantonrechter. Vroeger kon dit alleen in hele specifieke gevallen. Hieronder meer over de kennelijk onredelijk ontslagprocedure.

Wanneer het UWV op verzoek van de werkgever een ontslagvergunning heeft verleend, mocht de werkgever je voorheen zonder verdere ontslagvergoeding ontslaan. Was je het hier niet mee eens dan kon je een kennelijk onredelijk ontslagprocedure starten. In een kennelijk onredelijk ontslagprocedure leg je aan de kantonrechter voor waarom het ontslag volgens jou onterecht is. De kantonrechter oordeelt vervolgens of je terecht ontslagen bent of dat er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag.

Kennelijk onredelijk ontslag situaties

Er kan sprake zijn van kennelijk onredelijk ontslag als:

  • er geen reden voor het ontslag is opgegeven.
  • er voorgewende of valse redenen voor het ontslag zijn opgegeven.
  • de gevolgen van het ontslag voor de werknemer zwaarder wegen, dan het belang voor de werkgever (de kans op een nieuwe baan voor de werknemer is heel klein).
  • de werkgever het afspiegelingsbeginsel (tot 2006 het dienstjarenbeginsel) niet (juist) heeft toegepast.
  • het ontslag het gevolg is van werkweigering op grond van ernstige gewetensbezwaren.
  • er geen (passend) werk meer is voor een werknemer die arbeidsongeschikt is geworden door het uitgevoerde werk bij deze werkgever.
  • er ontslag is gegeven, terwijl er een ontslagverbod gold.

Kennelijk onredelijk ontslagprocedure starten

Een procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag kan je tot uiterlijk 6 maanden na je ontslagdatum starten. Dit gaat echter alleen op als de arbeidsovereenkomst is beëindigd via het UWV WERKbedrijf. Een uitspraak van de kantonrechter is namelijk definitief, hiertegen kan je geen procedures opstarten.

Je begint de kennelijk onredelijk ontslag procedure door een arbeidsrecht advocaat een officiële dagvaarding te laten maken voor de werkgever. In deze dagvaarding staat omschreven waarom je het ontslag onredelijk vindt. Ook geef je aan dat je aanspraak wil maken op een ontslagvergoeding. (In deze procedure wordt ook wel gesproken over schadevergoeding.) Bij kennelijk onredelijk ontslag kun je ook herstel van de arbeidsovereenkomst eisen. De werkgever krijgt vervolgens vier weken de tijd om schriftelijk op de dagvaarding te reageren.

Kantonrechter

De kantonrechter bepaalt hoe de procedure verder verloopt. Meestal volgen er eerst schriftelijke ‘rondes’. Ten slotte volgt de mondelinge behandeling, ook wel comparitie genoemd. Tijdens de mondelinge behandeling mogen beide advocaten, die van jou en die van de werkgever, toelichting geven op de standpunten. De kantonrechter stelt zo nodig zelf vragen en bepaalt of de partijen onderling nog een schikking kunnen treffen.

Lukt het niet om onderling een schikking te treffen? Dan moet de rechter beoordelen of het ontslag kennelijk onredelijk is. Deze uitspraak wordt gelijktijdig, schriftelijk aan beide partijen toegestuurd.

Schadevergoeding kennelijk onredelijk ontslag

Bij een kennelijk onredelijk ontslag procedure kun je in de dagvaarding een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de kantonrechter. Deze dagvaarding moet binnen 6 maanden na de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ingediend worden.

Oordeelt de rechter dat het ontslag kennelijk onredelijk is en heb je om een schadevergoeding verzocht, dan bepaalt de kantonrechter de hoogte van deze vergoeding. De rechter dient de hoogte van de schadevergoeding te verantwoorden. Je moet daarom kunnen bewijzen, dat je schade hebt geleden en hoe hoog die schade is. Daarbij moet je denken aan het verlies van je leaseauto, je inkomsten, je pensioenopbouw en alle gevolgen die bij dit verlies horen.

De werkgever kan ook veroordeeld worden tot herstel van de arbeidsovereenkomst. De rechter stelt hierbij meestal ook een afkoopsom vast. De werkgever heeft de mogelijkheid om jou de afkoopsom te betalen in plaats van je weer in dienst te nemen.