“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Afwijkingen bij ontslag

  • Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen moet het afspiegelingsbeginsel worden toegepast.
  • Dienstjaren spelen hierbij een belangrijke rol.
  • Wij kijken graag even of het afspiegelingsbeginsel goed is toegepast.
9,5
Klanten vertellen

610 beoordelingen

Lees voor

Afspiegelingsbeginsel in plaats van ‘last in, first out’ principe

Het ‘last in, first out‘ principe bij ontslag om bedrijfseconomische redenen is per 1 maart 2006 vervangen door een systeem waarbij de verdeling van de ontslagen over leeftijdscategorieën leidend wordt. De naam is sindsdien dan ook gewijzigd van het dienstjarenbeginsel naar het afspiegelingsbeginsel. Dit houdt in dat werknemers met vergelijkbare functies worden ingedeeld in leeftijdsgroepen, te weten van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. Binnen die leeftijdsgroepen wordt de werknemer met het kortste dienstverband het eerst voorgedragen voor ontslag. De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen zou zo gedaan moeten worden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies voor en na het ontslag zoveel mogelijk gelijk is.

Het doel van de wijziging is dat de ontslagbescherming voor groepen werknemers zoals herintreders, ouderen en jongeren gelijkmatiger verdeeld wordt. Gemakkelijker is de regeling hierdoor niet geworden en zijn er zeker argumenten aan te dragen waarom wel en waarom niet. Des te meer reden om bij een dreigende reorganisatie bij een ontslagspecialist te rade te gaan, functiebeschrijvingen binnen jouw bedrijf te verzamelen en goed in de gaten te houden of jij wel degene bent die moet worden ontslagen.

Arbeidsgehandicapte medewerkers moeten bij de werkgever in dienst blijven, een ontslagvergunning kan in hun geval alleen worden aangevraagd als herplaatsing in een aangepaste of een andere passende functie niet mogelijk is. De werkgever moet dan heel duidelijk kunnen aantonen dat er geen mogelijkheden zijn.

Afwijken van het afspiegelingsbeginsel

Is er sprake van een reorganisatie, maar geeft een werknemer vrijwillig aan weg te willen, dan kan de werkgever hiermee om tafel om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Dit zal betekenen dat een andere baan (die volgens het afspiegelingsbeginsel zou komen te vervallen) behouden blijft.

Richtlijnen bij de berekening van de diensttijd

De diensttijd is in bepaalde omstandigheden langer dan de tijd dat de medewerker daadwerkelijk bij de werkgever in dienst is. Bepaalde onderbrekingen moeten soms meegeteld worden. Zo kan het zijn dat werk bij een vorige werkgever wordt meegeteld of dat de werknemer ook nog via het uitzendbureau werkzaam is geweest. Deze jaren tellen dan ook mee bij de berekening van de diensttijd.

Meetellen onderbrekingen bij het vaststellen van de diensttijd

Een onderbreking in het dienstverband telt gewoon mee als die onderbreking korter is dan zes maanden. Zit er meer dan zes maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten, dan wordt er vanuit gegaan dat partijen weer opnieuw een arbeidsverhouding zijn aangegaan. Je begint dan weer opnieuw te tellen.

Heeft een kantonrechter de arbeidsovereenkomst hersteld, dan wordt de onderbreking die aan het herstel voorafging ook niet meegeteld. Het dienstverband loopt dan dus gewoon door.

Zijn er bij de berekening van de dienstjaren vrouwen betrokken die hun loopbaan onderbroken hebben voor de opvang van kinderen, dan tellen de dienstjaren voor de onderbreking ook mee, dit om discriminatie van vrouwen te voorkomen.

Meetellen diensttijd bij een “vorige” werkgever

De diensttijd bij een vorige werkgever wordt meegerekend als de huidige werkgever de onderneming inclusief personeel van de vorige werkgever heeft overgenomen. Hierdoor loopt het contract gewoon door.

De diensttijd bij een vorige werkgever telt ook mee als de huidige werkgever redelijkerwijze is te zien als de opvolger van de vorige werkgever, ten aanzien van het werk dat de medewerker verricht.

Ben je bij jouw werkgever begonnen als uitzendkracht en ben je in dienst van het bedrijf ongeveer hetzelfde werk blijven doen? Dan tellen je jaren via het uitzendbureau ook mee bij het berekenen van de diensttijd.

Dat de huidige werkgever redelijkerwijs is te zien als een opvolger, kan zich ook in andere omstandigheden voordoen. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die (nagenoeg) hetzelfde werk blijven doen, die van werkgever veranderen doordat er met hun baan binnen een concern wordt geschoven (alleen de formele werkgever verandert, doordat een andere BV uit het concern als werkgever gaat optreden).

Ontslagprocedure UWV

Krijg jij bericht dat er een ontslagvergunning voor je is aangevraagd? Dan is het zeker verstandig om eens goed naar het afspiegelingsbeginsel te kijken. Ben jij eigenlijk wel degene die eruit moet. Blijkt dit toch niet zo te zijn, dan kun je dit in je verweer naar het UWV duidelijk aangeven. Heb je hulp nodig bij het toetsen van het afspiegelingsbeginsel? Neem dan gerust even contact met ons op.

Meer informatie