“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Mag de werkgever vragen wie gevaccineerd is?

08 jan, 2021 | Coronavirus
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Nederland is begonnen met vaccineren tegen het coronavirus. De vaccinatie is vrijwillig. Mogen werkgevers weten wie van hun werknemers gevaccineerd zijn? En mogen zij dit verwerken in een dossier? Of is dit in verband met de AVG verboden?

Wat zegt de AVG

Het wel of niet gevaccineerd zijn is onderdeel van jouw gezondheidsgegevens. Onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming ) vallen gezondheidsgegevens onder bijzondere persoonsgegevens. Dit type persoonsgegevens zijn beschermd. Een werkgever mag deze gegevens niet verwerken tenzij de werkgever zich kan beroepen op een wettelijke uitzondering én op één van de grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens. Hierbij is uiteraard toestemming nodig van de werknemer. In de volgende situaties is het denkbaar dat de werkgever erom vraagt:

  • Bij de re-integratie of begeleiding van een werknemer in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
  • Voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften of collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn van iemands gezondheidstoestand;
  • Voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer ;

Let op: Hierbij geldt dat de gezondheidsgegevens alleen mogen worden verwerkt door een beroepsbeoefenaar die gebonden is aan beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht.

Verboden om naar te vragen

Een werkgever mag in beginsel dus niet vragen naar gezondheidsgegevens van haar werknemer(s). Dit komt door de bescherming van de AVG. Een werkgever mag dus ook niet vragen of een werknemer gevaccineerd is tegen het coronavirus. Maar wat als een werknemer zelf aangeeft of hij/zij wel of niet gevaccineerd is? Dan nog mag een werknemer niets registeren en mag een werknemer deze informatie niet gebruiken binnen het werk. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door iemand die wel gevaccineerd is eerder in te zetten op een project. Dit is dus verboden. Dat mag alleen de arbodienst of bedrijfsarts bepalen.

Toestemming werknemer nodig

Enkel met uitdrukkelijke toestemming van de werknemer mag de werkgever bijzondere persoonsgegevens van de werknemer verwerken. Maar de Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat een werknemer door de gezagverhouding tussen werknemer en werkgever druk kan voelen en de toestemming niet geheel uit vrije wil geeft. Het is daarom niet verstandig deze gegevens enkel vast te leggen wanneer de werknemer toestemming geeft. De werkgever loopt hiermee risico op een sanctie. Er moet dus echt een wettelijke uitzondering zijn waarop de werkgever zich kan beroepen.

Ontsnappingsclausule in de AVG

In de AVG staat wel een zogenaamde ontsnappingsclausule. In deze clausule staat vermeldt dat in bepaalde situaties de gezonheidsgegevens alsnog mogen worden gedeeld. Het gaat hierbij om situaties waarbij de verwekring van deze gegevens noodzakelijk is voor de algemene volksgezondheid. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de veiligheid in het gedrang komt. Maar je kan niet zomaar een beroep doen op deze ontsnappingsclausule. Om hier gebruik van te maken moet men aan verschillende eisen voldoen. De rechten en de vrijheid van de betrokkenen moeten goed beschermd worden. En twee ministers moeten een uitzonderingsregel formuleren en deze voorleggen aan de Tweede en Eerste Kamer.

Conclusie

De werkgever mag dus niet verwerken of zijn/haar werknemers gevaccineerd zijn. Deze informatie valt onder bijzondere persoonsgegevens en deze informatie is beschermd. Een werkgever mag ook niet vragen naar deze informatie. Of het bijvoorbeeld gebruiken bij het inzetten van mensen. Ook als de werknemer hier toestemming voor geeft, mag de werkgever dit niet gebruiken. Er zijn enkele uitzonderingssituaties te bedenken waarbij men het graag wil weten. Hier zijn echter veel regels aan verbonden.