“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wetsvoorstel waarin het recht op de zogeheten vervolguitkering, de uitkering die volgt op de WW-uitkering, komt te vervallen voor werknemers die op of na 11 augustus 2003 werkloos worden.

Met de maatregel wil het kabinet werkhervatting stimuleren en de WW-lasten terugdringen.
Werknemers die werkloos worden, hebben – afhankelijk van de duur van hun arbeidsverleden – minimaal zes maanden tot maximaal vijf jaar recht op een uitkering van 70 procent van hun loon. Bij voortdurende werkloosheid kunnen zij in de huidige situatie nog twee jaar in aanmerking komen voor een vervolguitkering van maximaal 70 procent van het minimumloon.

De lange duur van de werkloosheidsuitkering staat op gespannen voet met de door het kabinet gewenste activerende sociale zekerheid. Afschaffing van de vervolguitkering betekent dat voor werklozen eerder de bijstand in beeld komt. Een deel van hen komt daarvoor echter niet in aanmerking vanwege eigen vermogen en/of een verdienende partner. De maatregel is daarom een sterke prikkel om weer te gaan werken.

Het wetsvoorstel maakt verder een einde aan de uitzonderingspositie van werknemers die 57,5 jaar en ouder zijn als ze werkloos worden. Momenteel heeft deze groep recht op een vervolguitkering van maximaal 3,5 jaar, een regeling die ooit bedoeld was om de periode tot aan het pensioen te overbruggen. Het beleid is er de laatste jaren echter op gericht om ouderen juist aan de slag te helpen en te houden. Zo moeten oudere WW-gerechtigden vanaf 2004 weer solliciteren en gaan werkgevers bij ontslag van oudere werknemers meebetalen aan hun WW-lasten. Ook door het afschaffen van de vervolguitkering wil het kabinet de arbeidsdeelname van ouderen bevorderen. De maatregel maakt de werkloosheidsuitkering minder aantrekkelijk als afvloeiingsregeling en prikkelt oudere werklozen tot werkhervatting.
De afschaffing van de vervolguitkering geldt niet voor werknemers die voor 11 augustus 2003 werkloos worden of zijn geworden. Werknemers van wie de eerste werkloosheidsdag voor deze datum valt, behouden hun oude uitkeringsrechten, inclusief de volledige duur van de vervolguitkering. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen zal werknemers die op of na 11 augustus 2003 werkloos worden, informeren over de afschaffing van de vervolguitkering. Deze werknemers kunnen zich tijdens de looptijd van de loongerelateerde uitkering instellen op de gewijzigde situatie.

Met de afschaffing van de vervolguitkering WW, waarvan thans circa 40.000 personen gebruikmaken, is een nettobesparing gemoeid van ruim 20 miljoen euro in 2004 oplopend tot structureel ruim 500 miljoen euro vanaf 2012.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het voorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

 

Bron: persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 8 augustus 2003